Professioneel specialistisch advies
Familiebedrijf sinds 1969
Persoonlijke benadering
A-merken
Professioneel specialistisch advies
Familiebedrijf sinds 1969
Persoonlijke benadering
A-merken
Professioneel specialistisch advies
Familiebedrijf sinds 1969
Persoonlijke benadering
A-merken

Afdeling verkoop

074 - 2420230

Afdeling verkoop

verkoop@tete.nl

Algemene voorwaarden

gedeponeerd op 03-01-2011 bij Kamer van Koophandel

Deze Algemene Voorwaarden worden gehanteerd door BV Tapijtgroothandel Twente h.o.d.n. Tété Total Flooring  statutair gevestigd te Hengelo, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 06041996

Artikel 1   Algemeen

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en andere op enig rechtsgevolg gerichte rechtshandelingen waarbij Tété Total Flooring betrokken is, alsmede op alle gevolgen daarvan. Indien deze Algemene Voorwaarden op een overeenkomst van toepassing zijn, gelden zij eveneens voor alle uit die overeenkomst voortvloeiende overeenkomsten.
 1. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 2. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 2   Offertes en Aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Tété Total Flooring  zijn vrijblijvend en geldig voor de duur van maximaal 3 maanden, tenzij in de offerte een ander termijn voor aanvaarding is gesteld. Een offerte of aanbieding vervalt indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Tété Total Flooring an niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen verzendkosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Tété Total Flooring daaraan niet gebonden.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Tété Total Flooring niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

Artikel 3   Leveringstermijnen, uitvoering en wijziging overeenkomst

 1. Is voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Wederpartij Tété Total Flooring derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Tété Total Flooring dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 2. Indien Tété Total Flooring voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens behoeft van de Wederpartij, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de Wederpartij deze juist en volledig aan Tété Total Flooring ter beschikking heeft gesteld.
 3. Tenzij nadrukkelijk anders overeen gekomen geschiedt levering af bedrijf (ex works) van Tété Total Flooring. De Wederpartij is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Wederpartij afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is Tété Total Flooring gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Wederpartij.
 4. Tété Total Flooring heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 5. Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Tété Total Flooring gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Tété Total Flooring daardoor direct of indirect ontstaan.
 6. Indien Tété Total Flooring met de Wederpartij een vaste prijs overeenkomt, dan is Tété Total Flooring te allen tijde gerechtigd tot verhoging van deze prijs zonder dat de Wederpartij in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 7. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Wederpartij die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Tété Total Flooring als dan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren, of indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Tété Total Flooring rustende verplichting ingevolge de wet of indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

Artikel 4   Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Tété Total Flooring is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

–  de Wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

–  na het sluiten van de overeenkomst Tété Total Flooring ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat

de Wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;

–  de Wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn

verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

–  Indien door de vertraging aan de zijde van de Wederpartij niet langer van Tété Total Flooring kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen, is Tété Total Flooring gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

 1. Voorts is Tété Total Flooring bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Tété Total Flooring kan worden gevergd.
 2. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Tété Total Flooring op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. 
 3. Indien Tété Total Flooring de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Tété Total Flooring tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien Tété Total Flooring tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij gerechtigd om openstaande vorderingen over en weer te verrekenen, inclusief de daarmee verband houdende kosten en de wettelijke rente.
 6. Indien de ontbinding aan de Wederpartij toerekenbaar is, is Tété Total Flooring gerechtigd tot vergoeding van de door haar geleden schade, daaronder begrepen kosten en uitgaven.
 7. In geval van liquidatie, van (aanvragen van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Tété Total Flooring vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang te annuleren, zonder enige verplichting tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Tété Total Flooring op de Wederpartij zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 8. Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Wederpartij in rekening worden gebracht.

 Artikel 5   Overmacht

 1. Tété Total Flooring is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle oorzaken, voorzien of onvoorzien, die buiten de directe invloedsfeer van Tété Total Flooring liggen, doch waardoor Tété Total Flooring niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Tété Total Flooring of van derden daaronder begrepen. Tété Total Flooring heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Tété Total Flooring zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Tété Total Flooring kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voor zover Tété Total Flooring ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Tété Total Flooring gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 6   Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum, op een door Tété Total Flooring aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Tété Total Flooring aangegeven. Tété Total Flooring is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Wederpartij van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Tété Total Flooring heeft het recht de door Wederpartij gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 4. Tété Total Flooring kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Wederpartij een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Tété Total Flooring kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 5. De Wederpartij is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Tété Total Flooring verschuldigde.
 6. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Wederpartij die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 7. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is. Daarbij komen de werkelijke gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Wederpartij worden verhaald. De Wederpartij is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 7   Eigendom van bescheiden, modellen, ontwerpen etc.

 1. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken aan de Wederpartij in de macht van de Wederpartij worden gebracht.
 2. Alle door Tété Total Flooring in het kader van de overeenkomst geleverde zaken blijven eigendom van Tété Total Flooring totdat de Wederpartij alle verplichtingen uit de met Tété Total Flooring gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 3. De door Tété Total Flooring aan de Wederpartij in bruikleen gegeven displays zijn uitsluitend bestemd voor gebruik ten behoeve van de door Tété Total Flooring geleverde producten en kunnen ten alle tijden door hem worden teruggevorderd.
 4. Door Tété Total Flooring geleverde zaken, die ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen niet worden doorverkocht en mogen nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Wederpartij is niet bevoegd om de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 5. De Wederpartij dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Tété Total Flooring veilig te stellen.
 6. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Wederpartij verplicht om Tété Total Flooring daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen.
 7. De Wederpartij verplicht zich om de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken ten behoeve van Tété Total Flooring te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal.
 8. Indien de overeenkomst betrekking heeft op het verrichten van werkzaamheden aan zaken van derden, dan kan Tété Total Flooring het retentierecht uitoefenen op de zaken indien en voor zolang als de Wederpartij de facturen voor de werkzaamheden en alle andere vorderingen (incl. tot vergoeding van schade, rente en kosten) die voortvloeien uit de contractuele relatie met Tété Total Flooring niet geheel voldoet.

Artikel 8   Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Tété Total Flooring te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering gesteld kunnen worden. De in dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering.
 2. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Tété Total Flooring geen invloed op kan uitoefenen of wanneer de zaken door de wederpartij zijn geleverd aan een derde partij of verwerkt.
 3. De Wederpartij is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken op kwaliteit en kwantiteit, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld. Gebreken dienen binnen acht dagen na levering schriftelijk aan Tété Total Flooring te worden gemeld. Indien de voorgenoemde termijn is verstreken en de wederpartij niet schriftelijk heeft gereageerd komt hem ter zake van de door Tété Total Flooring geleverde zaken geen enkel recht meer toe op herstel, vervanging dan wel schadeloosstelling.
 4. De Wederpartij dient Tété Total Flooring te allen tijden in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Afwijkingen in prints, textuur en kleurverschil van de geleverde zaken vallen niet onder de in dit artikel genoemde garantie. Datzelfde geldt voor verschillen in gewicht en grootte van de geleverde zaken.
 6. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Tété Total Flooring de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn, ter keuze van Tété Total Flooring, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan.
 7. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Tété Total Flooring daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Wederpartij.
 8. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Wederpartij in rekening gebracht worden.
 9. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Tété Total Flooring en de door Tété Total Flooring bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

Artikel 9   Aansprakelijkheid

 1. Indien Tété Total Flooring aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Tété Total Flooring is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Tété Total Flooring is uitgegaan van door of namens de Wederpartij verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Tété Total Flooring aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Tété Total Flooring beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. Tété Total Flooring is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.

Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tété Total Flooring aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Tété Total Flooring toegerekend kunnen worden en  redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

 1. Tété Total Flooring is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Tété Total Flooring is nimmer aansprakelijk voor schade aan zaken die ter bewaring, bewerking of anderszins aan Tété Total Flooring zijn toevertrouwd. De Wederpartij verplicht zich om deze toevertrouwde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade en tegen diefstal.
 3. De Wederpartij vrijwaart Tété Total Flooring voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Tété Total Flooring toerekenbaar is.
 4. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Tété Total Flooring of zijn leidinggevende ondergeschikten.

Artikel 10   Intellectuele eigendom

Tété Total Flooring behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van intellectuele wet- en regelgeving. Tété Total Flooring heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 11   Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tété Total Flooring partij is, is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. Alle geschillen die mochten voortvloeien uit een rechtsbetrekking waarop de onderhavige voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.
0